smoge.jpgimg91img92img96img97

Dodací a obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro nákup našeho zboží přes internet

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti

Milan Borský
Anenská 18
760 01 Zlín - Jaroslavice

IČ: 64411788

DIČ: CZ7309274115


Zápis: Magistrát města Zlína, odbor živnostenský
Spisová značka (číslo jednací): ZL-L/420/06-F


Č. účtu: 86 – 2175330297 / 0100

Peněžní ústav: Komerční banka

(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1. Objednávky:

Objednávky kupujících jsou závazné. Na e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou formou.


Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí. Kupující má možnost se s tímto nákupním řádem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky.


2. Cena:

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Milan Borský, Anenská 18, 760 01 Zlín - Jaroslavice;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.


3. Dodací lhůty:

Pro zboží na skladě je maximální lhůta pro předání veřejnému přepravci 48 hodin. Pro ostatní zboží je termín dodání sdělen kupujícímu telefonicky nebo mailem. V případě, kdy nastanou podmínky vylučující odpovědnost prodávajícího (zásah vyšší moci např.: stávka, válečný konflikt, přírodní katastrofa, porucha ve výrobě dodavatele apod.) prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu kupujícího. V takovém případě rovněž nelze vymáhat smluvní sankce.


Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.


4. Převzetí zboží:

Zboží je možné po předchozí domluvě s prodávajícím rovněž vyzvednout osobně v provozovně ve Zlíně.


5. Cena za balení a přepravu:

Přepravné je řešeno Toptransem, příp. Českou Poštou.

Cena přepravy se stanovuje dle platného ceníku daného přepravce.

6. Vrácení zboží:

U zboží zakoupeného přes internetový obchod může spotřebitel v souladu se zákonem 367/2000 Sb. zboží vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Toto neplatí při objednání zboží, které je provedeno na míru na objednávku přímo od zákazníka.


Upozornění: tato 14 denní lhůta je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zásilku zaslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato lhůta není určena pro testování a používání zboží. Takové chování není v souladu s podmínkami pro vrácení zboží.
Při vrácení zboží je vždy nutné doložit doklad o koupi. Zboží nesmí být poškozeno ani nesmí jevit známky opotřebení či používání. Zboží zakoupené v provozovně je možné vrátit po předchozí dohodě s prodávajícím. V tomto případě bude účtován storno poplatek 10 % z ceny zboží bez dopravy. Pokud již bylo zboží zaplaceno, bude po vrácení zboží vráceno 80 % zaplacené částky bez dopravy. Po uplynutí lhůty 14 dnů se další postup řídí pravidly jako při zakoupení zboží mimo internetový obchod.

7. Reklamace:

Reklamace na poškozenou zásilku je nutno uplatnit při jejím převzetí. Nekompletní zásilku (za předpokladu, že nebyl poškozen obal) lze uplatnit pouze do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Reklamace na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatňovat nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím. Ostatní vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od jeho převzetí. Množstevní reklamace lze uplatňovat pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení +/- 2%. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně bez zbytečných odkladů. Kupující je při reklamaci povinen doložit dodací list nebo daňový doklad. V případě kvalitativní reklamace musí kupující předat vadné vzorky nebo celou zásilku k posouzení reklamace. Kvalitativní reklamace jsou v případě zjevných vad posouzeny a vyhodnoceny neprodleně prodávajícím a v případě oprávněnosti reklamace je obratem dodáno odpovídající zboží. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zajišťované kupujícím, vzniklé nevhodným používáním a neodborným zacházením.

8. Ochrana osobních údajů:

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.